آگهی پذیرش مشاغل پرستاری به صورت شرکتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان برای تکمیل نیروی مشاغل پرستاری مورد نیاز خود در بیمارستانهای تحت پوشش (زنجان و شهرستانهای تابعه) در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۲۷۳/۱۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۳ مقام محترم وزارت تعدادی از افراد واجدالشرایط را از طریق مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.

جدول نیاز های مشاغل پرستاری

ردیف

عنوان رشته شغلی

جنسیت

شرایط احراز

مرد

زن

۱

پرستار

*

*

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های پرستاری – آموزش پرستاری – مدیریت خدمات پرستاری

۱- شرایط عمومی پذیرش :
۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )
۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر
۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۶/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند
۷/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی
۸/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی ، ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی ویا بازخرید خدمت باشند.
۹/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲- شرایط اختصاصی پذیرش :
۱/۲- داشتن حداقل ۲۰سال سن تمام وحداکثر ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ،۴۰ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) داوطلبانی که درجبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضوردر جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل
ب) افراد خانواده معظم شهداء ،آزادگان ،مفقود الاثرها وجانبازان ازکارافتاده کلی که قادر به ا نجام کار نمی باشند شامل : همسر ،پدر ،مادر، خواهر وبرادر تا میزان ۵ سال
ج) آزادگان ، جانبازان، فرزندان شاهد و جانباز ۲۵% وبالاتر وآزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
د ) مدت خدمت سربازی
هـ ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ومتعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
۲/۲- مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
۳- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
داوطلبان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴/۰۹/۱۶و با بهمراه داشتن مدارک زیر بصورت حضوری به واحد امور قراردادیها مدیریت توسعه سرمایه انسانی دانشگاه به آدرس: زنجان-بلوار آزادی-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان مراجعه نمایند.
– یک قطعه عکس ۴×۳
– اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصیلی
– اصل به همراه تصویر کارت ملی
– اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه
– اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
– اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن
– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن
– اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط
– اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.
۴- تذکرات
۱/۴- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان ورزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند ونیز خانواده های معظم شهداء ،مفقودین وجانبازان درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
۲/۴- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد بیست وپنج (۲۵ ) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل وفرزندان وهمسران شهداء وجانبازان بیست وپنج (۲۵ )درصد وبالاتر وفرزندان وهمسران آزادگان بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید، معرفی شده از سوی بنیاد شهید وامورایثارگران استان اختصاص می یابد وپنج درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه درجبهه ها وهمسر وفرزندان آنان وفرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (۲۵) درصد وآزادگان زیر یک (۱) سال وخواهران وبرادران شهداء اختصاص می یابد درمواردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج درآگهی)الزامی است.
۳/۴- انتخاب ایثارگران درحد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی مصاحبه از بین ایثارگران واجد شرایط که درزمان مقرر ثبت نام نموده اند ، انجام خواهد شد
۴/۴- پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
۵/۴- جانبازان وخانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی ازبنیاد شهید وامورایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ وارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند
۶/۴- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی وکسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی مصاحبه از سه (۳ ) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
۷/۴- تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی مصاحبه اختصاص می یابد.
* بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف)محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا یکی باشد.
ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی ،راهنمایی ومتوسطه)را در محل جغرافیایی مورد تقاضا طی کرده باشد.
ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها(اعم از ابتدائی،راهنمائی و متوسطه)با محل مورد تقاضا یکی باشد، نیز بومی تلقی میشوند.
تبصره: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی تکمیل نگردد پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی مصاحبه صورت می پذیرد .
۸/۴- بومی استان به فردی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد.
محل تولد وی یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.
دو مقطع از سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه خود را در یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا گذرانده باشد.
فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا متوسطه در یکی از شهرستانهای استان بغیر از محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد.
۹/۴- به مدارک ارائه شده دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد.
۱۰/۴- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام ،مصاحبه و پذیرش محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.
۱۱/۴- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درمصاحبه (حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه) ازسوی دانشگاه ها الزامی است.
۱۲/۴- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند.درصورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد .
۱۳/۴- پذیرفته شدگان نهایی ، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر این صورت بکارگیری آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود .
۱۴/۴- پس از قبولی داوطلبان ، شرکت طرف قرارداد با دانشگاه، با آنان قرارداد ۸۹ روزه منعقد می نماید و تمدید قرارداد منوط به احراز گزینش توسط هسته گزینش خواهد بود .
۱۵/۴- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص مصاحبه از طریق سایت دانشگاه خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
۱۶/۴- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
۱۷/۴- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی که بیمارستان های دانشگاه در آن مستقر می باشند خواهند بود.
۱۸/۴- رشته های شغلی و محل جغرافیایی و تعداد مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

ردیف

محل جغرافیایی/ رشته شغلی

پرستار

تعداد مورد نیاز

۱

خدابنده

۴

۴

۲

ماهنشان

۲

۲

جمع

۶

۶

جهت مشاهده آگهی در سایت رسمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان اینجا کلیک نمایید

درباره‌ی محمدعلی میرمحمدی

Check Also

استخدام کارمند خانم جهت انجام امور اداری در شرکت پایتخت

حضوری مقطع تحصیلی مهم نیست سابقه ندارد از ۶ میلیون تومان زن تمام‌ وقت (ساعت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *